153/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o elektronických komunikacích


Čl. I

        Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno l) zní:

„l)   rozhraním

1.   koncový bod veřejné komunikační sítě,

2.   rozhraní pro propojování veřejných komunikačních sítí nebo přístup k nim, nebo

3.   rádiové rozhraní pro cestu rádiových vln mezi rádiovými zařízeními,

a jejich technické specifikace,“.

        2.  V § 8 odst. 5 se slova „obecné podmínky podle odstavce  3“ nahrazují slovy „podmínku bezúhonnosti podle odstavce  4“.

        3.  V § 10 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až p) se označují jako písmena a) až o).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna krizového zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna autorského zákona
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České televizi
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ  
Čl. XII - Změna zákona o Policii České republiky
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 281/2009 Sb.
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU