151/2010 Sb.Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010
o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOC POSKYTOVANÁ DO ZAHRANIČÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon stanoví podmínky pro uskutečňování zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí hrazených ze státního rozpočtu a působnost orgánů státní správy a České rozvojové agentury v této oblasti.


§ 2

Vymezení pojmů

        V tomto zákoně se rozumí

a)   zahraniční rozvojovou spoluprací souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů tisíciletí1), k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích,

b)   humanitární pomocí poskytovanou do zahraničí souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.


§ 3

Uskutečňování zahraniční rozvojové spolupráce

        Zahraniční rozvojová spolupráce se uskutečňuje způsobem, který naplňuje stanovené cíle, zejména realizací rozvojových programů a projektů, vysíláním expertů, poskytováním vládních stipendií ke studiu na vysokých školách v České republice, peněžními dary do zahraničí, finančními příspěvky zahraničním institucím, mezinárodním organizacím a integračním seskupením a poskytováním zvýhodněných půjček a úvěrů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOC POSKYTOVANÁ DO ZAHRANIČÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Uskutečňování zahraniční rozvojové spolupráce
§ 4 - Poskytování humanitární pomoci
§ 5 - Pravidla pro nakládání s prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci a na humanitární pomoc
HLAVA II - PŮSOBNOST V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI
§ 6  
§ 7 - Ministerstvo zahraničních věcí
§ 8 - Česká rozvojová agentura
§ 9 - Ministerstvo vnitra
§ 10 - Správa státních hmotných rezerv
HLAVA III - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 11  
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU