150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
150

ZÁKON
ze dne 23. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna vodního zákona


Čl. I

        Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 větě druhé se za slova „též přispívat“ vkládají slova „k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a“.

        2.  V § 1 se na konci odstavce  2 doplňuje věta „V  rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.“.

        3.  V § 2 odst. 2 se za slovo „protékající“ vkládá slovo „podzemními“.

        4.  V § 2 odst. 10 se slova „k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních útvarů v povodí“ nahrazují slovy „a případně i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo deltě vodního toku.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vodního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU