148/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
148

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů


Čl. I

        Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 úvodní části ustanovení se za slova „Tento zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU