147/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
147

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

Čl. I

        Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 10 písm. c) se slova „vojenská letadla,“ a „vojenských letadel,“ zrušují.

        2.  V § 3 odstavec  6 zní:

        „(6)  V řízení před soudy jednají jménem státu zaměstnanci ministerstva pověření ministrem. Tito zaměstnanci jednají za ministerstvo, vojenské správní úřady a služební orgány ozbrojených sil i ve správním soudnictví.“.

        3.  V § 7 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

       „e) zřizuje vojenská vyznamenání.“.

        4.  V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „letecké činnosti“ nahrazují slovem „dopravy“.

        5.  § 22 včetně nadpisu zní:


㤠22

Zabezpečování dopravy pro vlastní potřebu

        (1)  Armáda zabezpečuje dopravu vojáků v činné službě, vojáků ozbrojených sil cizích států, občanských zaměstnanců ministerstva a ozbrojených sil, jejich rodinných příslušníků, civilního personálu ozbrojených sil cizích států a osob, kterým se poskytuje péče podle zvláštního právního předpisu12), vozidly ozbrojených sil nebo vojenskými dopravními letadly (dále jen „služební doprava“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU