118/2010 Sb.Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. března 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
118

ZÁKON
ze dne 9. března 2010
o krajském referendu a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

KRAJSKÉ REFERENDUM

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

        Tento zákon upravuje provádění krajského referenda na území vyšších územních samosprávných celků (dále jen „kraje“) vytvořených podle zvláštního právního předpisu1). Tento zákon se nepoužije pro referendum na území hlavního města Prahy.


§ 2

        Právo hlasovat v krajském referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva kraje2) (dále jen „oprávněná osoba“).


§ 3

        Krajské referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.

§ 4

Překážky ve výkonu práva hlasovat
v krajském referendu

        Překážkami ve výkonu práva hlasovat v krajském referendu jsou

       a) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
       b) zbavení způsobilosti k právním úkonům3),
       c) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu4), nebo
       d) výkon vojenské činné služby5), neumožňuje-li účast v krajském referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.

§ 5

Den a doba hlasování v krajském referendu

        (1)  Hlasování v krajském referendu se koná v jednom dni. Den a dobu konání krajského referenda stanoví zastupitelstvo kraje. Koná-li se hlasování v krajském referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky nebo do Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb; věta první se nepoužije.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KRAJSKÉ REFERENDUM
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Překážky ve výkonu práva hlasovat v krajském referendu
§ 5 - Den a doba hlasování v krajském referendu
HLAVA II - ROZHODOVÁNÍ V KRAJSKÉM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZEMÍ PRO JEHO KONÁNÍ
§ 6  
§ 7 - Nepřípustnost konání krajského referenda
HLAVA III - NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA KONÁNÍ KRAJSKÉHO REFERENDA A VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ KRAJSKÉHO REFERENDA
§ 8 - Konání krajského referenda
§ 9 - Přípravný výbor
§ 10 - Náležitosti návrhu přípravného výboru
§ 11 - Podpisová listina
§ 12 - Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru
§ 13 - Vyhlášení krajského referenda na návrh přípravného výboru
§ 14 - Vyhlášení krajského referenda z rozhodnutí zastupitelstva kraje
§ 15 - Den konání krajského referenda
§ 16 - Společné konání krajského referenda
HLAVA IV - KOMISE PRO HLASOVÁNÍ
§ 17 - Druhy komisí
§ 18 - Okrsková komise
§ 19 - Místní komise
§ 20 - Krajská komise
§ 21 - Ustavení komisí
§ 22 - Členství v komisi
§ 23 - Zapisovatel komise
§ 24 - Jednání komisí
§ 25 - Ukončení činnosti komisí
§ 26 - Zákaz poskytování informací
§ 27 - Nároky členů komisí
§ 28 - Souběh referenda a voleb
HLAVA V - HLASOVÁNÍ
§ 29 - Hlasovací okrsky
§ 30 - Seznam oprávněných osob
§ 31 - Hlasovací průkaz pro krajské referendum
§ 32 - Informování oprávněných osob
§ 33 - Kampaň pro krajské referendum
§ 34 - Hlasovací lístky
§ 35 - Hlasovací místnost
§ 36 - Zahájení hlasování
§ 37 - Zásady hlasování
§ 38 - Způsob hlasování
§ 39 - Pořádek v hlasovací místnosti
§ 40 - Přerušení a ukončení hlasování
HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A JEJICH VYHLÁŠENÍ
§ 41 - Sčítání hlasů okrskovou komisí
§ 42 - Přítomnost osob při sčítání hlasů
§ 43 - Zápis okrskové komise o průběhu a výsledku hlasování v hlasovacím okrsku
§ 44 - Zápis místní komise o výsledku hlasování
§ 45 - Zápis krajské komise o výsledku hlasování
§ 46 - Vyhlášení výsledků hlasování
HLAVA VII - OZNAMOVACÍ POVINNOST
§ 47  
HLAVA VIII - PLATNOST A ZÁVAZNOST KRAJSKÉHO REFERENDA
§ 48  
§ 49  
HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Náklady krajského referenda
§ 53 - Lhůty
§ 54 - Počet oprávněných osob
HLAVA X - PŘESTUPKY
§ 55  
HLAVA XI - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 56 - Soudní ochrana návrhu přípravného výboru
§ 57 - Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v krajském referendu
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 58  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
§ 59  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 60  
Zavřít
MENU