106/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. dubna 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2010 Nabývá účinnosti: 1. května 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 291/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 18. listopadu 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
106

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením


        Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl.  16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS ).“.

        2.  V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „záření“ vkládají slova „ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3 . 1011 Hz“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU