91/2010 Sb.Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Částka: 034 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. dubna 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. března 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 320/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2010
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:


§ 1

Podmínky požární bezpečnosti

        (1)  Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

        (2)  Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

        (3)  Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.


§ 2

Kontrola spalinové cesty

        (1)  Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).

        (2)  Kontrola spalinové cesty se provádí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Podmínky požární bezpečnosti
§ 2 - Kontrola spalinové cesty
§ 3 - Čištění spalinové cesty
§ 4 - Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
§ 5 - Revize spalinové cesty
§ 6 - Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty
§ 7 - Vypalování komína
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Příloha č. 2 - Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty
Příloha č. 3 - Vzor revizní zprávy spalinové cesty
Zavřít
MENU