81/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. března 2010 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 23. března 2010 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 16/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
81

VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2010,
kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Změna vyhlášky č. 51/2006 Sb.,
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

        Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.“.

        2.  V § 2 písm. a) bodě 1 se čárka za slovem „zapojení“ zrušuje.

        3.  V § 2 písm. a) bodě 2 se za slovo „odběrné“ vkládají slova „místo nebo předávací“.

        4.  V § 2 písmeno b) zní:

„b)   rezervovaným výkonem

1.   hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě přenosové soustavy v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla,

2.   hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě distribuční soustavy v kW snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny, nebo

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU