80/2010 Sb.Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. března 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 18. března 2010 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 193/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
80

VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2010
o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24, 25 a 54 energetického zákona:


Omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do elektrizační soustavy

§ 1

        (1)  Výkon, který je odebírán z elektrizační soustavy, lze omezit, nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy, lze měnit těmito způsoby:

a)   snížením hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy podle plánu omezování spotřeby (dále jen „regulační plán“), jehož použití a obsahové náležitosti včetně způsobu oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,

b)   úplným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům odpojením jejich odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení pro přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny

1.   podle vypínacího plánu, jehož použití a obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky,

2.   podle frekvenčního plánu, jehož použití, zpracování, vydávání a aktualizace jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky,

3.   operativním vypnutím částí zařízení přenosové soustavy, nebo distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do elektrizační soustavy
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Zařazení zákazníků do regulačních stupňů
§ 5 - Předcházení stavu nouze
§ 6 - Stav nouze
§ 7 - Postup provozovatelů lokálních distribučních soustav
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Použití a obsahové náležitosti regulačního plánu včetně způsobu oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů
Příloha č. 2 - Použití a obsahové náležitosti vypínacího plánu
Příloha č. 3 - Použití, zpracování, vydávání a aktualizace frekvenčního plánu
Příloha č. 4 - Obsahové náležitosti havarijního plánu
Zavřít
MENU