79/2010 Sb.Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. března 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 18. března 2010 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2010
o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24 až 26 energetického zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví způsoby dispečerského řízení elektrizační soustavy (dále jen „dispečerské řízení“), pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb.


Dispečerské řízení

§ 2

        (1)  Dispečerské řízení, které slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy, zahrnuje:

a)   přípravu provozu elektrizační soustavy,

b)   operativní řízení provozu elektrizační soustavy a

c)   hodnocení provozu elektrizační soustavy.

        (2)  Dispečerské řízení provádějí formou pokynu technického dispečinku (dále jen „dispečerský pokyn“):

a)   technický dispečink provozovatele přenosové soustavy,

b)   technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dispečerské řízení
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Dispečerské pokyny
§ 7 - Provozní instrukce technického dispečinku
§ 8 - Operativní pokyny technického dispečinku
§ 9 - Příprava provozu přenosové soustavy
§ 10 - Operativní řízení provozu přenosové soustavy
§ 11 - Hodnocení provozu přenosové soustavy
§ 12 - Příprava provozu distribuční soustavy
§ 13 - Operativní řízení provozu distribuční soustavy
§ 14 - Hodnocení provozu distribuční soustavy
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Podrobnosti zpracování přípravy provozu přenosové soustavy včetně předávaných údajů
Příloha č. 2 - Postup pro uvolňování a uvádění do provozu zařízení elektrizační soustavy a k ní připojených elektrických zařízení
Příloha č. 3 - Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu přenosové soustavy a distribučních soustav
Příloha č. 4 - Podrobnosti zpracování přípravy provozu distribuční soustavy včetně předávaných údajů
Zavřít
MENU