65/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Částka: 024 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. března 2010 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 3. března 2010 Nabývá účinnosti: 31. března 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65

VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2010,
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními
a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)        Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37f odst. 2, § 37j odst. 5 a § 37l odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), se mění takto:

        1.  § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Seznam použití olova, rtuti, kadmia,
šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů
(PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE),
na která se nevztahuje § 37j odst. 3 zákona

        Seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE), na která se nevztahuje § 37j odst. 3 zákona, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.

        2.  V příloze č. 1 bodě 7.4 se slova „skoky do vody“ nahrazují slovem „potápění“.

        3.  Příloha č. 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 6a zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU