64/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. března 2010 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 24. února 2010 Nabývá účinnosti: 10. března 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
64

VYHLÁŠKA
ze dne 24. února 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb. a vyhlášky č. 410/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

        „(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie17) a provádí ve věcech civilního letectví ustanovení zákona o

a)   zápisech do leteckého rejstříku, včetně přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti, schvalování typu výrobku, letadlových částí, leteckých pozemních zařízení, kódovaných zařízení a přidělování letadlových adres,

b)   udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, instalaci, opravě, zkoušení a údržbě výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, včetně odborných znalostí fyzických osob, které se touto činností zabývají,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Příloha č. 10 - Vzor protokolu podle § 91a odst. 3 zákona
Příloha č. 11 - Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka (K § 22e odst. 4 zákona)
Příloha č. 12 - Hodnotící stupnice jazykových znalostí (K § 22f odst. 1 zákona)
Příloha č. 13 - Náležitosti plánu výcviku (K § 22j odst. 5 zákona)
Příloha č. 14 - Rozsah údajů uchovávaných v databázi (K § 51a odst. 11 zákona)
Příloha č. 15 - Vlastnosti údajů o terénu a překážkách (K § 51a odst. 11 zákona)
Příloha č. 16 - Průkaz odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55b zákona (K § 55b odst. 7 zákona)
Příloha č. 17 - Průkaz výkonu státního dozoru v civilním letectví (K § 90 odst. 4 zákona)
Zavřít
MENU