36/2010 Sb.Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 012 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 9. února 2010 Autor předpisu: Parlament; Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
36

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb.,
zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č. 124/2005 Sb., zákonem č. 215/2005 Sb., zákonem č. 217/2005 Sb.,
zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 545/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb.,
zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 319/2006 Sb., zákonem č. 172/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb.,
zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb.,
zákonem č. 302/2008 Sb., zákonem č. 87/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 362/2009 Sb.
a zákonem č. 489/2009 Sb.ZÁKON
o dani z přidané hodnoty        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen „daň“). Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem.


§ 2

Předmět daně

        (1)  Předmětem daně je

a)   dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě (dále jen „převod nemovitosti“) za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

b)   poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Územní působnost
§ 4 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ
Díl 1 - Daňové subjekty
§ 5 - Osoby povinné k dani
§ 5a - Skupina
§ 5b  
§ 5c  
§ 6 - Osoby osvobozené od uplatňování daně
Díl 2 - Místo plnění
§ 7 - Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti
§ 7a - Místo plnění při dodání plynu a elektřiny
§ 8 - Místo plnění při zasílání zboží
§ 9 - Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
§ 10 - Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti
§ 10a - Místo plnění při poskytnutí přepravy osob
§ 10b - Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb
§ 10c - Místo plnění při poskytnutí stravovací služby
§ 10d - Místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku
§ 10e - Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani
§ 10f - Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani
§ 10g - Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani
§ 10h - Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani
§ 10i - Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani
§ 10j - Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku
§ 10k - Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi
§ 11 - Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu
§ 12 - Místo plnění při dovozu zboží
Díl 3 - Zdanitelná plnění
§ 13 - Dodání zboží a převod nemovitosti
§ 14 - Poskytnutí služby
§ 15 - zrušen
§ 16 - Pořízení zboží z jiného členského státu
§ 17 - Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu
§ 18 - Zasílání zboží
§ 19 - Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství
§ 20 - Dovoz zboží
Díl 4 - Uskutečnění plnění a daňová povinnost
§ 21 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti
§ 22 - Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu
§ 23 - Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží
§ 24 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
§ 24a - Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko
§ 25 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu
Díl 5 - Daňové doklady
§ 26 - Vystavování daňových dokladů
§ 27 - Uchovávání daňových dokladů
§ 28 - Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
§ 29 - Doklad o použití
§ 30 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
§ 31 - Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě
§ 32 - Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou
§ 33 - Daňový doklad při poskytnutí služby
§ 34 - Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu
§ 35 - Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu
Díl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně, daňový dobropis a vrubopis
§ 36 - Základ daně
§ 36a - Základ daně ve zvláštních případech
§ 37 - Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
§ 38 - Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
§ 39 - Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
§ 40 - Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu
§ 41 - Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně
§ 42 - Oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění
§ 43 - Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně  a výše daně u zdanitelných plnění
§ 44 - Oprava výše daně při dovozu zboží
§ 45 - Oprava základu a výše daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
§ 46 - Oprava základu a výše daně při pořízení zboží z jiného členského státu
§ 46a - Oprava základu a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu
Díl 7 - Sazby daně a oprava sazby daně
§ 47 - Sazby daně u zdanitelného plnění
§ 47a - Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně
§ 48 - Sazby daně u bytové výstavby
§ 48a - Sazby daně u staveb pro sociální bydlení
§ 49 - Oprava výše daně
§ 50 - Opravný daňový doklad
Díl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
§ 51 - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
§ 52 - Poštovní služby
§ 53 - Rozhlasové a televizní vysílání
§ 54 - Finanční činnosti
§ 55 - Pojišťovací činnosti
§ 56 - Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
§ 57  
§ 58 - Zdravotnické služby a zboží
§ 59 - Sociální pomoc
§ 60 - Provozování loterií a jiných podobných her
§ 61 - Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
§ 62 - Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně
Díl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
§ 63 - Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
§ 64 - Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
§ 65 - Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu
§ 66 - Osvobození od daně při vývozu zboží
§ 67 - Osvobození při poskytnutí služby do třetí země
§ 68 - Osvobození ve zvláštních případech
§ 69 - Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
§ 70 - Osvobození přepravy osob
§ 71 - Osvobození při dovozu zboží
§ 71a - Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím
§ 71b  
§ 71c  
§ 71d  
§ 71e  
§ 71f  
Díl 10 - Odpočet daně
§ 72 - Nárok na odpočet daně
§ 73 - Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
§ 74 - Nárok na odpočet daně při změně režimu
§ 75 - Přijatá plnění, u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně
§ 76 - Způsob krácení odpočtu daně
§ 77 - Oprava odpočtu daně
§ 78 - Úprava odpočtu daně
§ 79 - Vyrovnání odpočtu daně
Díl 11 - Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
§ 80 - Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
§ 81 - Vracení daně v rámci zahraniční pomoci
§ 82 - Vracení daně plátcům v jiných členských státech
§ 82a - Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
§ 82b  
§ 83 - Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani
§ 84 - Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
§ 85 - Vracení daně osobám se zdravotním postižením
§ 86 - Vracení daně ozbrojeným silám cizích států
§ 87 - Prodej zboží za ceny bez daně
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY
§ 88 - Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb
§ 89 - Zvláštní režim pro cestovní službu
§ 90 - Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi
§ 91 - Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
§ 92 - Zvláštní režim pro investiční zlato
§ 92a - Zvláštní režim pro dodávání zlata
HLAVA IV - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU
§ 93 - Správa daně
§ 93a - Místní příslušnost
§ 94 - Plátci
§ 95 - Registrace plátce
§ 95a - Skupinová registrace
§ 96 - Osoby identifikované k dani
§ 97 - Registrace osoby identifikované k dani
§ 98 - Náhrada za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti
§ 99 - Zdaňovací období
§ 100 - Evidence pro daňové účely
§ 101 - Daňové přiznání a splatnost daně
§ 102 - Souhrnné hlášení
§ 103 - zrušen
§ 104 - Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období
§ 105 - Vracení nadměrného odpočtu
§ 106 - Zrušení registrace
§ 106a - Zrušení a změna skupinové registrace
§ 107 - Zrušení registrace osoby identifikované k dani
§ 108 - Osoby povinné přiznat a zaplatit daň
§ 109 - zrušen
§ 110 - Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 111 - Přechodná ustanovení
§ 112 - Zrušovací ustanovení
§ 113 - Účinnost
Zavřít
MENU