490/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh

Částka: 155 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
490

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o technických požadavcích
na výrobky


Čl. I

        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  Nadpis části první zní: „TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY A AKREDITACE SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY“.

        2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

        „(2)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a) akreditaci subjektů posuzování shody (dále jen „akreditace“).
_______________________________
1a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 .“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 1b se označují jako poznámky pod čarou č. 1b a 1c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hnojivech
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU