465/2009 Sb.Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu

Částka: 147 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Přijato: 15. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 298/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
465

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2009
o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu


        Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) obsah a rozsah údajů, které jsou poskytovatelé podpory malého rozsahu povinni zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr“),
       b) postup zaznamenávání údajů o podporách malého rozsahu do centrálního registru.

§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Obsah a rozsah údajů
§ 4 - Evidence údajů
§ 5 - Přechodné ustanovení
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU