460/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 441/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
460

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2009,
kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška),
ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.        Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:

Čl. I

        Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci písmena j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

       „k) lesním porostem stromy nebo stromy a keře lesních dřevin v nezastavěném území31), které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
       l)  nelesním porostem okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném29) a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.“.

        2.  V § 5 se na konci odstavce  4 doplňuje věta „Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.“.

        3.  V § 13 odst. 2 ve vysvětlivce k veličině n se slova „v tabulkách č. 1 a 2“ nahrazují slovy „v tabulkách č. 1 až 3“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Koeficienty prodejnosti - Kp “.
Zavřít
MENU