416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
416

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o urychlení výstavby dopravní infrastruktury


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY


§ 1

        (1)  Tento zákon upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní infrastruktury.

        (2)  Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavby dopravní infrastruktury1) a stavby s nimi související (dále jen „dopravní infrastruktura“) umisťované v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené v územně plánovací dokumentaci.


§ 2

        (1)  Obecný stavební úřad2) může u stavby dopravní infrastruktury na žádost stavebníka spojit územní a stavební řízení. Speciální stavební úřad3) je ve spojeném řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 7  
Zavřít
MENU