408/2009 Sb.Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Částka: 132 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2009 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 10. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 59/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 2. března 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
408

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2009
o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech
pro sestavování regulačních výkazů        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

§ 1

Členění a náležitosti regulačních výkazů

        (1)  Regulační výkazy se člení na výkazy

       a) aktiv a změn aktiv,
       b) souhrnu investičních akcí,
       c) aktiv a pasiv,
       d) výsledků hospodaření,
       e) nákladů,
       f) investičních výdajů,
       g) bilanční,
       h) technické,
       i) tarifních statistik,
       j) provozně technické,
       k) technické a kalkulačního vzorce ceny tepelné energie,
       l) pomocné.

        (2)  Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (3)  Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem:

       a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
       b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
       c) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Členění a náležitosti regulačních výkazů
§ 2 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů
§ 3 - Výkazy aktiv a změn aktiv
§ 4 - Výkazy souhrnu investičních akcí
§ 5 - Výkazy aktiv a pasiv
§ 6 - Výkazy výsledků hospodaření
§ 7 - Výkazy nákladů
§ 8 - Výkazy investičních výdajů
§ 9 - Výkazy bilanční
§ 10 - Výkazy technické
§ 11 - Výkazy tarifních statistik
§ 12 - Výkazy provozně technické
§ 13 - Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie
§ 14 - Způsob předkládání regulačních výkazů
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam regulačních výkazů
Příloha č. 2 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 12 pro držitele licence na distribuci elektřiny
Příloha č. 3 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 13 pro držitele licence na přenos elektřiny
Příloha č. 4 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 22 pro držitele licence na distribuci plynu
Příloha č. 5 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 23 pro držitele licence na přepravu plynu
Příloha č. 6 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu
Příloha č. 7 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu tepelné energie - číslo 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie - číslo 32
Příloha č. 8 - Příloha k regulačním výkazům pro držitele licence čísla 12, 13, 22, 23, 25 a 31, 32
Zavřít
MENU