403/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. října 2009 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
403

ZÁKON
ze dne 8. října 2009,
kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cenách


Čl. I

        Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 183/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 5 se slova „ , federálních ústředních orgánů státní správy a příslušných orgánů republik“ nahrazují slovy „a pravomoc správních orgánů“.

        2.  V § 1 odstavec  6 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:

        „(6)  Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „cenové orgány“) mohou regulovat ceny podle tohoto zákona
       a) je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže,
       b) vyžaduje-li to mimořádná tržní situace,
       c) pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního právního předpisu2a),
       d) vyžadují-li to předpisy Evropských společenství2b), nebo
       e) vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cenách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU