398/2009 Sb.Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. listopadu 2009 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 5. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano (od 1. července 2023 zrušen předpisem 283/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
398

VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2009
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Úvodní ustanovení


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“).

        (2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice  98/48/ES 1).

        (3)  Pro užívání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému platí jiný právní předpis2).


§ 2

        (1)  Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství
§ 5 - Přístupy do staveb
§ 6 - Požadavky na stavby občanského vybavení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení
§ 11  
§ 12 - Požadavky na stavby pro výkon práce
§ 13  
§ 14 - Výjimky
§ 15  
§ 16 - Přechodné ustanovení
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
Příloha č. 2 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství
Příloha č. 3 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce
Příloha č. 4 - Symboly
Zavřít
MENU