383/2009 Sb.Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

Částka: 124 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. listopadu 2009 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. října 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
383

VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2009
o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek
a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
(technická vyhláška o účetních záznamech)        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 zákona a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

ČÁST PRVNÍ


OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek,
       b) rozsah a četnost předávání účetních záznamů vybranými účetními jednotkami do centrálního systému účetních informací státu,
       c) které vybrané účetní jednotky předávají do centrálního systému účetních informací státu pouze účetní záznamy pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celek státu,
       d) způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“) a
       e) požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ V TECHNICKÉ FORMĚ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK A ROZSAH A ČETNOST PŘEDÁVÁNÍ TĚCHTO ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ
HLAVA I - OBECNÁ PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ
§ 3 - Formát a struktura předávaných účetních záznamů
§ 4 - Přenos účetních záznamů
§ 5  
§ 6 - Požadavky na standardní přenosovou cestu
§ 7 - Požadavky na náhradní přenosovou cestu
HLAVA II - BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA PŘEDÁVÁNÍ, PŘEBÍRÁNÍ A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ A JEJICH ÚSCHOVU
§ 8 - Pravidla pro správce centrálního systému účetních informací státu
§ 9 - Pravidla pro vybrané účetní jednotky
§ 10 - Protokoly o uskutečněných přenosech dat a jejich uchovávání
§ 11 - Požadavky na úschovu účetních záznamů
§ 12 - Organizační zajištění přenosu účetních záznamů
§ 13 - Zajištění kontroly při přenosu účetních záznamů
§ 14 - Zabezpečení účetních záznamů určených k přenosu
§ 15 - Organizační požadavky zabezpečení účetních záznamů a jiných dat určených k přenosu
§ 16  
§ 17 - Osobní přístupové kódy
§ 18 - Bližší požadavky na informační systémy, technické prostředky a přenos dat
§ 19 - Požadavky na předávání a přebírání dat, šifrovacích a dešifrovacích klíčů a manipulaci s těmito klíči
§ 20 - Požadavky na předávání a přejímání přístupových kódů
§ 21  
§ 22 - Požadavky na technický prostředek ke generování osobních přístupových kódů a jejich případnému přenosu či uložení
ČÁST TŘETÍ - PŘEDÁVÁNÍ FINANČNÍCH ÚDAJŮ
§ 23 - Obecně k předávání finančních údajů
§ 24 - Termíny předávání finančních údajů
§ 25 - Způsob zaokrouhlování údajů při sestavování finančních výkazů a doplňujících údajů
ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY PRO TECHNICKÉ A SMÍŠENÉ FORMY ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ
§ 26 - Úvodní ustanovení
§ 27  
§ 28 - Požadavky při vzniku technických, případně smíšených forem účetního záznamu
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Převod účetního záznamu z listinné formy do účetního záznamu v technické formě
§ 34 - Převod účetního záznamu z listinné formy do účetního záznamu ve smíšené formě
§ 35 - Převod účetního záznamu z technické formy neobsahující podpisový záznam do účetního záznamu v listinné formě
§ 36 - Převod účetního záznamu z technické formy neobsahující podpisový záznam do účetního záznamu ve smíšené formě
§ 37 - Převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do četního záznamu v listinné formě
§ 38 - Převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do účetního záznamu ve smíšené formě
§ 39 - Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě
§ 40 - Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě
§ 41 - Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě
§ 42 - Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě
§ 43 - Obecné požadavky při převodu účetního záznamu
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 44  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 45  
Příloha č. 1 - Formát elektronicky předávaných údajů
Příloha č. 2 - Formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy
Příloha č. 3 - Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů
Příloha č. 4 - Termíny pro předávání jiných účetních záznamů
Příloha č. 5 - Termíny pro předávání operativních účetních záznamů
Příloha č. 6 - Požadavky na proces zašifrování a dešifrování
Příloha č. 7 - Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám
Příloha č. 8 - Požadavky na vstupní osobní hesla
Příloha č. 9 - Požadavky na stupeň a metodu šifrování
Příloha č. 10 - Vzor formuláře o potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů
Příloha č. 11 - Vzor formuláře kódů
Příloha č. 12 - Postup při generování osobních přístupových kódů
Příloha č. 13 - Postup při vytvoření potvrzovacího kontrolního součtu
Příloha č. 14 - Informace požadované po vybrané účetní jednotce
Zavřít
MENU