380/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 123 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. října 2009 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
380

ZÁKON
ze dne 8. října 2009,
kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o právu na informace
o životním prostředí


Čl. I

        Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS . Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).“.

        2.  V § 1 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

       „e) pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová data pro účely politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí a zpřístupňování prostorových dat prostřednictvím síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE (dále jen „geoportál“),“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o právu na informace o životním prostředí
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona ve Sbírce zákonů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU