358/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. října 2009 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 8. října 2009 Nabývá účinnosti: 31. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 8/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 2009,
kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí
pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:


㤠1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí.“.

        2.  § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

        3.  V § 3 odst. 1 se číslo „17“ nahrazuje číslem „22“.

        4.  § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4a a 4b zní:


㤠8
Finanční předpoklady a způsoby jejich prokazování

        (1)  Žadatel prokazuje výstupem z insolvenčního rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, že v průběhu uplynulých 3 let od data podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující. V případě, že uplynulá 3 léta od data podání žádosti o udělení licence spadají do období před 1. lednem 2008, prokazuje finanční předpoklady podle věty první žadatel zapsaný v obchodním rejstříku rovněž výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, a žadatel, který je veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku a současně není zapsán v obchodním rejstříku, výpisem ze živnostenského nebo jiného obdobného rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU