357/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. října 2009 Nabývá účinnosti: 16. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
357

VYHLÁŠKA
ze dne 5. října 2009,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb. a vyhlášky č. 175/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze v části A se za řádek s textem „Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost“ vkládá nový řádek s textem „Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

        2.  V příloze v části B položka 1337 zní:

„1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na tuto položku zařazuje obec místní poplatek (místní poplatky jinak patří na položky podseskupení 134) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb. Nepatří sem poplatek za komunální odpad, který obec vybírá podle obecně závazné vyhlášky vydané podle zákona o odpadech; ten patří na položku 1339.“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU