344/2009 Sb.Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 30. září 2009 Nabývá účinnosti: 9. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 453/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
344

VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2009
o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 32 energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1)

       a) způsob určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „kombinovaná výroba“) nebo mechanické energie,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Technologie nebo zařízení kombinované výroby a způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby nebo mechanické energie
§ 3 - Způsob určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
§ 4 - Vyhodnocování a zúčtování množství elektřiny z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů
§ 5 - Přechodná ustanovení
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z KOMBINOVANÉ VÝROBY
Příloha č. 2 - VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ
Příloha č. 3 - Způsob určení elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vázané na výrobu užitečné tepelné energie
Příloha č. 4 - Způsob určování úspory primární energie v procesu vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla
Příloha č. 5 - Stanovení elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů s nárokem na příspěvek k ceně
Příloha č. 6 - MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VÝROBÉ ELEKTŘINY ZE ZDROJŮ S KOMBINOVANOU VÝROBOU ELEKTŘINY A TEPLA
Příloha č. 7 - MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VÝROBĚ ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
Zavřít
MENU