343/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Částka: 107 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 25. září 2009 Nabývá účinnosti: 23. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 160/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
343

VYHLÁŠKA
ze dne 25. září 2009,
kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých        Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., k provedení § 7 odst. 1 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 větě první se za slova „rejstříku škol a školských zařízení1),“ vkládají slova „s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále“.

        2.  V § 1 odstavec  2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

        „(2)  Požadavky na pracoviště praktického vyučování žáků středních škol, které se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, stanoví zvláštní právní předpis4).
_______________________________
4)
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU