342/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. září 2009 Nabývá účinnosti: 8. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
342

VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2009,
kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů
předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení
návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č.  26/2008 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slova „územními samosprávnými celky“ vkládají slova „ , dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“)“.

        2.  V § 2 odst. 2 se za slova „Územní samosprávné celky“ vkládají slova „ , dobrovolné svazky obcí a regionální rady“.

        3.  V § 2 odst. 4 se za slova „územní samosprávné celky“ vkládají slova „ , dobrovolné svazky obcí, regionální rady“.

        4.  V příloze č. 1 části první hlavě I bodě 1 se slova „o příspěvcích a dotacích“ nahrazují slovy „o příspěvcích“, slova „o neinvestičních dotacích a investičních transferech“ se nahrazují slovy „o neinvestičních a investičních transferech“ a slova „o dotacích a půjčkách“ se nahrazují slovy „o transferech a půjčených prostředcích“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU