334/2009 Sb.Vyhláška o stavech nouze v plynárenství

Částka: 104 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. září 2009 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 24. září 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 344/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs108/2009 Sb.

334

VYHLÁŠKA
ze dne 24. září 2009
o stavech nouze v plynárenství


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 98a odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 73 energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanovuje opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně a obsahové náležitosti havarijních plánů.


§ 2
Základní ustanovení

        (1)  Pro účely této vyhlášky se odběrná místa zákazníků pro účely omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu rozdělují do následujících skupin:

    a)
skupina A, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo,
    b)
skupina B1, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 52  500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a méně z celkové spotřeby za období od 1.  dubna předchozího roku do 31. března daného roku,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Předcházení stavu nouze
§ 4 - Stav nouze
§ 5 - Odběrové stupně
§ 6 - Vyhlašování odběrových stupňů
§ 7 - Povolená denní spotřeba
§ 8 - Oznámení o zařazení zákazníků do skupin
§ 9 - Havarijní plán
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU