315/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.

Částka: 096 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. září 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
315

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. srpna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Rady 75/324/EHS z 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, ve znění směrnice Komise 94/1/ES a směrnice Komise 2008/47/ES .“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU