314/2009 Sb.Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 095 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 11. září 2009 Autor předpisu: Parlament; Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 4. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
314

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb.,
zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb., zákonem č. 670/2004 Sb.,
zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb.,
zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 158/2009 Sb.ZÁKON
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PODNIKÁNÍ
A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH


HLAVA I

OBECNÁ ČÁST


§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.


§ 2
Vymezení pojmů
        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
       a) energetickou službou činnosti, které vedou ke zvýšení energetické účinnosti a k úsporám primární energie,
       b) vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné energie vykonává licencovanou činnost,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
HLAVA I - OBECNÁ ČÁST
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podnikání v energetických odvětvích
§ 4 - Licence
§ 5 - Podmínky udělení licence
§ 6 - Odpovědný zástupce
§ 7 - Žádost o licenci
§ 8 - Udělení licence
§ 9 - Změny rozhodnutí o udělení licence
§ 10 - Zánik licence
§ 11 - Práva a povinnosti držitelů licencí
§ 12 - Povinnosti nad rámec licence
§ 12a - Dodavatel poslední instance
§ 13 - zrušen
§ 14 - Fond
§ 15 - Výkon státní správy
§ 16 - Působnost ministerstva
§ 17 - Energetický regulační úřad a jeho působnost
§ 17a  
§ 17b - Předseda Energetického regulačního úřadu
§ 18 - Kontrola
§ 19 - zrušen
§ 19a - Regulace cen
§ 20 - Regulační výkazy
§ 20a - Operátor trhu
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Díl 1 - Elektroenergetika
§ 21 - zrušen
§ 22 - Účastníci trhu s elektřinou
§ 23 - Výrobce elektřiny
§ 24 - Provozovatel přenosové soustavy
§ 24a - Oddělení provozovatele přenosové soustavy
§ 25 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 25a - Oddělení provozovatelů distribuční soustavy
§ 26 - Technické dispečinky
§ 27 - zrušen
§ 28 - Zákazník
§ 29 - zrušen
§ 30 - Obchodník s elektřinou
§ 31 - zrušen
§ 32 - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů
§ 33 až 42 - zrušeny
§ 43 - Povinnosti vlastníka přímého vedení
§ 44 - zrušen
§ 45 - Elektrická přípojka
§ 46 - Ochranná pásma
§ 47 - Přeložky zařízení
§ 48 - Styk zařízení
§ 49 - Měření
§ 50 - Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou
§ 51 -   Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy
§ 52 - Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy
§ 53 - Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny
§ 54 - Stav nouze
Díl 2 - Plynárenství
§ 55 - zrušen
§ 56 - Účastníci trhu s plynem
§ 57 - Výrobce plynu
§ 58 - Provozovatel přepravní soustavy
§ 58a - Oddělení provozovatele přepravní soustavy
§ 59 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 59a - Oddělení provozovatelů distribuční soustavy
§ 60 - Provozovatel podzemního zásobníku plynu
§ 61 - Obchodník s plynem
§ 61a - Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran
§ 62 - Zákazník
§ 63 - zrušen
§ 64 - Technické plynárenské dispečinky
§ 65 - Přímý plynovod
§ 66 - Plynovodní přípojka
§ 67 - Výstavba vybraných plynových zařízení
§ 67a - Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení
§ 68 - Ochranná pásma
§ 69 - Bezpečnostní pásma
§ 70 - Přeložky plynárenských zařízení
§ 71 - Měření
§ 72 - Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem
§ 73 - Stav nouze
§ 73a - Bezpečnostní standard
§ 74 - Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu
§ 75 - zrušen
Díl 3 - Teplárenství
§ 76 - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
§ 77 - Odběratel tepelné energie
§ 78 - Měření
§ 79 - Tepelná přípojka
§ 80 - Výkup tepelné energie
§ 81 až 85 - zrušeny
§ 86 - Přeložky rozvodných tepelných zařízení
§ 87 - Ochranná pásma
§ 88 - Stav nouze
§ 89 - Neoprávněný odběr tepelné energie
HLAVA TŘETÍ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 90 - Přestupky
§ 91 - Správní delikty držitele licence
§ 91a - Správní delikty právnických osob nebo podnikajících fyzických osob
HLAVA ČTVRTÁ - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
§ 92  
§ 93 - Působnost
§ 94  
§ 95 - Ukládání pokut
HLAVA PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 96 - Společná ustanovení
§ 97 - zrušen
§ 97a - Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu
§ 98 - Přechodná ustanovení
§ 98a - Zmocňovací ustanovení
§ 99 - Závěrečná ustanovení
§ 100 až 103 - Těmito ustanoveními byly novelizovány jiné zákony.
§ 104 - ÚČINNOST
Příloha k zákonu - Bezpečnostní pásma plynových zařízení
Zavřít
MENU