306/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
306

ZÁKON
ze dne 7. srpna 2009,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku


Čl. I

        Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se mění takto:

        1.  V § 25 se slovo „čtrnáctý“ nahrazuje slovem „patnáctý“.

        2.  V § 42 písm. i), § 140 odst. 3 písm. c), § 141 odst. 2 písm. c), § 144 odst. 3, § 145 odst. 2 písm. c), § 146 odst. 2 písm. b), § 149 odst. 3 písm. b), § 164 odst. 4 písm. a), § 166 odst. 4 písm. c), § 185 odst. 3 písm. a), § 186 odst. 5 písm. a), § 187 odst. 1 a 2, § 202 odst. 2 písm. a), § 283 odst. 2 písm. d), § 283 odst. 3 písm. d), § 287 odst. 3, § 288 odst. 2 písm. b) a § 288 odst. 3 písm. c) se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

        3.  V § 42 písm. l) se slovo „větší“ nahrazuje slovem „vyšší“.

        4.  V § 55 odst. 1 se za slova „odnětí svobody (§ 59)“ vkládají slova „ , ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108)“.

        5.  V § 59 se na konci odstavce  2 doplňuje věta „Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.“.

        6.  V § 60 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost“.

        7.  V § 94 odst. 3 se slova „zákaz činnosti, peněžitý trest, trest zákazu pobytu“ nahrazují slovy „peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 52/2009 Sb.
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU