306/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


306

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2009,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna trestního zákoníku

Čl. I

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se mění takto:

1

V § 25 se slovo čtrnáctý nahrazuje slovem patnáctý.

2

V § 42 písm. i), § 140 odst. 3 písm. c), § 141 odst. 2 písm. c), § 144 odst. 3, § 145 odst. 2 písm. c), § 146 odst. 2 písm. b), § 149 odst. 3 písm. b), § 164 odst. 4 písm. a), § 166 odst. 4 písm. c), § 185 odst. 3 písm. a), § 186 odst. 5 písm. a), § 187 odst. 1 a 2, § 202 odst. 2 písm. a), § 283 odst. 2 písm. d), § 283 odst. 3 písm. d), § 287 odst. 3, § 288 odst. 2 písm. b) a § 288 odst. 3 písm. c) se slovo čtrnácti nahrazuje slovem patnácti.

3

V § 42 písm. l) se slovo větší nahrazuje slovem vyšší.

4

V § 55 odst. 1 se za slova odnětí svobody (§ 59) vkládají slova , ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108).

5

V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let..

6

V § 60 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost.

7

V § 94 odst. 3 se slova zákaz činnosti, peněžitý trest, trest zákazu pobytu nahrazují slovy peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

8

V § 108 odstavec 2 zní:

(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.

9

V § 140 odst. 3 písm. f), § 145 odst. 2 písm. e), § 146 odst. 2 písm. d) a § 353 odst. 2 písm. e) se za slova zdravotnického zaměstnání nebo povolání vkládají slova směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví a za slova obdobnou povinnost se vkládají slova při ochraně života, zdraví nebo majetku.

10

V § 141 odstavec 1 zní:

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.

11

V § 145 odst. 3, § 159 odst. 4, § 164 odst. 4, § 170 odst. 3, § 172 odst. 4, § 186 odst. 6, § 281 odst. 3, § 325 odst. 4, § 344 odst. 3, § 382 odst. 4 a § 383 odst. 4 se slovo patnáct nahrazuje slovem šestnáct.

12

Za § 146 se vkládá nový § 146a, který včetně nadpisu zní:

§ 146a

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři léta.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

a

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 na dvou nebo více osobách,

b

spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo

c

spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 3 smrt.

13

V § 149 odst. 4, § 283 odst. 4 a § 323 odst. 4 se slovo patnáct nahrazuje slovem osmnáct.

14

V § 168 odst. 5, § 173 odst. 4, § 174 odst. 4, § 185 odst. 4 a § 187 odst. 4 se slovo šestnáct nahrazuje slovem osmnáct.

15

V § 186 odstavec 1 zní:

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.

16

V § 186 odst. 2 se slova , jeho bezbrannosti zrušují.

Část druhá

Změna zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Čl. II

Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se mění takto:

1

V části první se body 15, 29 a 30 zrušují.

2

V části první bodě 21 se slovo čtrnácti nahrazuje slovem patnácti.

3

V části druhé se body 2, 7, 8, 70 až 75, 77 a 79 zrušují.

4

V části druhé bodě 4 se slovo čtrnácti nahrazuje slovem patnácti a slovo čtrnáctý se nahrazuje slovem patnáctý.

5

V části druhé bodech 5, 6 a 10 se slova a slovo patnácti se nahrazuje slovem čtrnácti zrušují.

6

V části druhé bodech 76 a 78 se slovo čtrnácti nahrazuje slovem patnácti.

7

V části čtvrté bodě 1 se slovo čtrnáctý nahrazuje slovem patnáctý.

8

V části páté se body 1, 2, 7 a 8 zrušují.

9

V části jedenácté se bod 1 zrušuje.

10

Část dvanáctá se zrušuje.

11

V části třinácté se body 1 až 3, 5 až 19 a 21 zrušují.

12

V části čtrnácté se body 1 a 2 zrušují.

13

V části patnácté se bod 2 zrušuje.

14

V části šestnácté se body 1, 2, 4 a 5 zrušují.

15

V části sedmnácté se body 1, 2, 4 a 6 až 12 zrušují.

16

V části dvacáté šesté se v bodech 2 a 3 číslo 14 nahrazuje číslem 15.

17

V části dvacáté sedmé se body 4 až 7 zrušují.

18

Části třicátá šestá až čtyřicátá pátá se zrušují.

Část třetí

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Čl. III

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, se mění takto:

1

V části osmdesáté se v bodech 4, 11, 16, 20, 24, 38 a 59 slova 14 let nahrazují slovy 15 let.

2

V části devadesáté páté se v bodech 39, 41 a 51 slova 14 let nahrazují slovy 15 let.

3

V části sto šedesáté třetí se v bodě 4 slova 14 let nahrazují slovy 15 let.

Část čtvrtá

Změna trestního řádu

Čl. IV

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb. a zákona č. 272/2009 Sb., se mění takto:

1

V § 152 odst. 1 písm. c) se za slovo svobody vkládají slova a s výkonem trestu domácího vězení.

2

V § 152 odst. 2 se za slovo vazby vkládají slova a s výkonem trestu domácího vězení.

3

V § 155 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) O povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení rozhodne po výkonu trestu nebo jeho části předseda senátu soudu prvního stupně.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

4

V § 155 odst. 5 se slova podle odstavců 1 až 3 nahrazují slovy podle odstavců 1 až 4.

5

Za § 334g se vkládá nový § 334h, který zní:

§ 334h

Ministerstvo spravedlnosti může vyhláškou stanovit podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího vězení.

6

V § 460z odst. 1 písm. a) se slova § 51 trestního zákona nahrazují slovy § 66 trestního zákoníku.

7

V § 460z odst. 1 písm. b) se slova § 55 trestního zákona nahrazují slovy § 70 trestního zákoníku a slova § 56a trestního zákona se nahrazují slovy § 71 trestního zákoníku.

8

V § 460z odst. 1 písm. c) se slova § 73 trestního zákona nahrazují slovy § 101 trestního zákoníku a slova § 73a trestního zákona se nahrazují slovy § 102 trestního zákoníku.

9

V § 460z odst. 3 se slova § 93 trestního zákona nahrazují slovy § 312 trestního zákoníku a slova § 95 trestního zákona se nahrazují slovy § 311 trestního zákoníku.

Část pátá

Změna zákona o přestupcích

Čl. V

§ 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 273/2001 Sb., odstavec 2 zní:

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20 000 Kč.

Část šestá

Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. VI

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1

Název části druhé zní: OPIS, VÝPIS A JINÉ INFORMACE Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ.

2

Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

§ 16b

Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí informace o zahlazení odsouzení u trestných činů, které jsou zaznamenány v ústřední databázi pro vyloučení podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o ústřední databázi pro vyloučení5b).

Dosavadní § 16b až 16e se označují jako § 16c až 16f.

Část sedmá

Změna zákona č. 52/2009 Sb.

Čl. VII

V zákoně č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

Část osmá

Účinnost

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

 Fischer v. r.

Zavřít
MENU