298/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2009 Nabývá účinnosti: 4. září 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

ZÁKON
ze dne 23. července 2009,
kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona


Čl. I

        Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5a odst. 1 se slova „pro účely podnikání“ zrušují a slova „podniku, závodu nebo jiného zařízení, v němž jsou tito živočichové chováni nebo drženi“ se nahrazují slovy „produkčního podniku akvakultury nebo zvláštního rybochovného zařízení, v němž jsou chováni vodní živočichové“.

        2.  V § 21 odst. 13 se na konci doplňuje věta „Není-li toto vyšetření provedeno krajskou veterinární správou, musí být provedeno v laboratoři uvedené v § 52 odst. 3.“.

        3.  V § 27b odst. 3 větě první se slova „ , a není-li tato osoba k dispozici, veterinární lékař“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna veterinárního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU