292/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
292

ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních


Čl. I

        Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 písmeno p) zní:

       „p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného, směsi těžkých plynových olejů s vodou nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivých paliv vyrobených z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu; tyto projekty musí být schváleny Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí,“.

        2.  V § 6 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.

        3.  V § 12 odst. 1 se za slovo „uplatnit“ vkládá slovo „písemně“, slova „přede dnem jejich vydání“ se nahrazují slovy „před jejich vydáním“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To se netýká uživatelů uvedených v § 53 odst. 8.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 37/2008 Sb.
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 695/2004 Sb.
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU