285/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
285

ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách


Čl. I

        Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5d písmena d) a e) znějí:
„d)
poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz,
e)
vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o bankách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU