280/2009 Sb.Zákon daňový řád

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
280

ZÁKON
ze dne 22. července 2009
daňový řád


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


HLAVA I

PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY


§ 1

        (1)  Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.

        (2)  Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.

        (3)  Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) podané daňovým subjektem.


§ 2

        (1)  Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen „vratka“).

        (2)  Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí

       a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu,
       b) rozpočet územního samosprávného celku,
       c) rozpočet státního fondu nebo Národní fond,
       d) rozpočet Evropské unie, nebo
       e) rozpočet, o němž to stanoví zákon.

        (3)  Daní se pro účely tohoto zákona rozumí

       a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek,
       b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona,
       c) peněžité plnění v rámci dělené správy.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ
HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ
Díl 1 - Správce daně
§ 10  
§ 11 - Pravomoc správce daně
§ 12 - Úřední osoby
§ 13 - Místní příslušnost
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Změna místní příslušnosti
§ 17 - Dožádání
§ 18 - Delegace
§ 19 - Atrakce
Díl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení
§ 20 - Daňový subjekt
§ 21  
§ 22 - Třetí osoby
§ 23 - Prokázání totožnosti
§ 24 - Procesní způsobilost
§ 25 - Zástupce
§ 26 - Ustanovený zástupce
§ 27 - Zmocněnec
§ 28  
§ 29 - Omezení zmocnění
§ 30 - Společné zastupování
§ 31 - Odborný konzultant
HLAVA II - LHŮTY
§ 32 - Určení lhůty k provedení úkonu
§ 33 - Počítání času
§ 34 - Běh lhůty pro správce daně
§ 35 - Zachování lhůty
§ 36 - Prodloužení lhůty
§ 37 - Navrácení lhůty v předešlý stav
§ 38 - Ochrana před nečinností
HLAVA III - DORUČOVÁNÍ
Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování
§ 39 - Způsoby doručování
§ 40 - Doručování do vlastních rukou
§ 41 - Doručování zástupci
Díl 2 - Elektronické doručování
§ 42 - Doručování prostřednictvím datové schránky
Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky
§ 43 - Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky
§ 44 - Doručování fyzickým osobám
§ 45 - Doručování právnickým osobám
§ 46 - Uložení písemnosti
§ 47 - Účinky doručení
§ 48 - Neúčinnost doručení
Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení
§ 49 - Doručování veřejnou vyhláškou
§ 50 - Doručování hromadného předpisného seznamu
Díl 5 - Prokázání doručení
§ 51  
HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
§ 52 - Povinnost mlčenlivosti
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Informační povinnost správce daně
§ 57 - Poskytování informací správci daně
§ 58  
§ 59  
HLAVA V - DOKUMENTACE
§ 60 - Protokol
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Úřední záznam
§ 64 - Spis
§ 65  
§ 66 - Nahlížení do spisů
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Daňová informační schránka
HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY
Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech
§ 70 - Podání
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74 - Vady podání
§ 75 - Postoupení
§ 76 - Jednací jazyk
§ 77 - Vyloučení úřední osoby
Díl 2 - Postupy při správě daní
§ 78 - Vyhledávací činnost
§ 79 - Vysvětlení
§ 80 - Místní šetření
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Daňová kontrola
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89 - Postup k odstranění pochybností
§ 90  
Díl 3 - Průběh řízení
§ 91 - Zahájení řízení
§ 92 - Dokazování
§ 93 - Důkazní prostředky
§ 94 - Listina
§ 95 - Znalecký posudek
§ 96 - Svědci
§ 97 - Záznamní povinnost
§ 98 - Pomůcky a sjednání daně
§ 99 - Předběžná otázka
§ 100 - Předvolání a předvedení
§ 101 - Rozhodnutí
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Opravy zřejmých nesprávností
§ 105 - Nicotnost rozhodnutí
§ 106 - Zastavení řízení
§ 107 - Náklady řízení
HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY
Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích
§ 108 - Použití opravných a dozorčích prostředků
Díl 2 - Odvolací řízení
§ 109 - Obecná ustanovení o odvolání
§ 110  
§ 111  
§ 112 - Náležitosti odvolání
§ 113 - Postup správce daně prvního stupně
§ 114 - Postup odvolacího orgánu
§ 115  
§ 116  
Díl 3 - Obnova řízení
§ 117 - Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení
§ 118  
§ 119  
§ 120 - Obnovené řízení
Díl 4 - Přezkumné řízení
§ 121 - Nařízení přezkoumání rozhodnutí
§ 122  
§ 123 - Postup při přezkumném řízení
Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví
§ 124  
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ
HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ
§ 125 - Registrační povinnost
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129 - Rozhodnutí o registraci
§ 130  
§ 131  
HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ
§ 132 - Závazné posouzení
§ 133  
HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ
§ 134  
HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ
Díl 1 - Vyměřovací řízení
§ 135 - Řádné daňové tvrzení
§ 136  
§ 137  
§ 138 - Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování
§ 139 - Vyměření daně
§ 140  
Díl 2 - Doměřovací řízení
§ 141 - Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování
§ 142 - Následné hlášení
§ 143 - Doměření daně
§ 144  
Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení
§ 145 - Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení
§ 146 - Zaokrouhlování
§ 147 - Rozhodnutí o stanovení daně
§ 148 - Lhůta pro stanovení daně
HLAVA V - PLACENÍ DANÍ
Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní
§ 149 - Evidence daní
§ 150  
§ 151  
§ 152 - Pořadí úhrady daně
§ 153 - Nedoplatek
§ 154 - Přeplatek
§ 155  
§ 156 - Posečkání
§ 157  
§ 158 - Odpis nedoplatku pro nedobytnost
§ 159 - Námitka
§ 160 - Lhůta pro placení daně
Díl 2 - Dělená správa
§ 161  
§ 162  
Díl 3 - Vybírání daní
§ 163 - Způsob placení daně
§ 164  
§ 165  
§ 166 - Den platby
Díl 4 - Zajištění daní
§ 167 - Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
§ 168  
§ 169  
§ 170 - Zástavní právo
§ 171 - Ručení
§ 172  
§ 173 - Zajištění daně ručením nebo bankovní zárukou
§ 174 - Zálohy
Díl 5 - Vymáhání daní
§ 175 - Způsoby vymáhání
§ 176 - Exekuční titul
Oddíl 1 - Daňová exekuce
§ 177 - Vztah k občanskému soudnímu řádu
§ 178 - Nařízení daňové exekuce
§ 179 - Vyloučení majetku z daňové exekuce
§ 180 - Prohlášení o majetku
§ 181 - Odklad a zastavení daňové exekuce
§ 182 - Exekuční náklady
§ 183  
§ 184  
§ 185 - Společná ustanovení pro daňovou exekuci
Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv
§ 186 - Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv
§ 187 - Daňová exekuce srážkami ze mzdy
§ 188  
§ 189  
§ 190 - Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
§ 191 - Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky
§ 192 - Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv
§ 193  
Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí
§ 194 - Dražba
§ 195  
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201  
§ 202  
§ 203 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí
§ 204  
§ 205  
§ 206  
§ 207  
§ 208  
§ 209  
§ 210  
§ 211  
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215  
§ 216  
§ 217  
§ 218 - Daňová exekuce prodejem nemovitostí
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
§ 228 - Rozvrhové řízení
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232  
HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU
§ 233 - Daň vybíraná srážkou
§ 234  
§ 235  
§ 236  
§ 237 - Stížnost na postup plátce daně
HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI
§ 238 - Ukončení činnosti
§ 239 - Přechod daňové povinnosti
§ 240  
§ 241  
§ 242 - Vztah k insolvenčnímu řízení
§ 243  
§ 244  
§ 245 - Sjednocení lhůt
ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ
§ 246 - Porušení povinnosti mlčenlivosti
§ 247 - Pořádková pokuta
§ 248  
§ 249  
§ 250 - Pokuta za opožděné tvrzení daně
§ 251 - Penále
§ 252 - Úrok z prodlení
§ 253  
§ 254 - Úrok z neoprávněného jednání správce daně
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 255 - Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci
§ 256 - Opatření při mezinárodním zdanění
§ 257 - Převod výnosu daní
§ 258  
§ 259 - Prominutí daně
§ 260  
§ 261 - Stížnost
§ 262 - Vztah ke správnímu řádu
§ 263 - Zmocňovací ustanovení
§ 264 - Přechodná ustanovení
§ 265 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 266  
Zavřít
MENU