278/2009 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojistné smlouvě

Čl. I

        Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odstavec  3 zní:

        „(3)  Z takto uzavřené pojistné smlouvy může pojistitel odmítnout poskytnutí pojistného plnění pouze v případě uvedeném v tomto zákoně [§ 24 odst. 1 písm. b)], pokud se na uvedení nepravdivých nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů nebo na uvedení vědomě nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů výlučně podílel poškozený nebo s jeho vědomím jiná osoba.“.

        2.  V § 5 se doplňuje odstavec  4, který zní:

        „(4)  Pojištěný je povinen nahradit pojistiteli vyplacené pojistné plnění, jehož poskytnutí nemohl pojistitel z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 odmítnout.“.

        3.  V § 7 se doplňuje odstavec  3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

        „(3) Pojistná smlouva týkající se velkých pojistných rizik podle zákona upravujícího pojišťovnictví4a) musí být uzavřena písemně. Řídí-li se tato smlouva nebo její část tímto zákonem, použijí se jeho ustanovení přiměřeně s ohledem na charakter pojistného rizika, nestanoví-li tento nebo jiný zákon jinak.

_______________________________
4a)
§ 131 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojistné smlouvě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní pomoci při obnově území
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o bankách
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/ /1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU