277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
277

ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o pojišťovnictví


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1
Rozsah působnosti

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví.

        (2)  Tímto zákonem se řídí

a)   provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou se sídlem na území České republiky a provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou se sídlem na území České republiky,

b)   provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor jiného než Česká republika (dále jen „jiný členský stát“) a provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem na území jiného členského státu,

c)   provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného státu, než který je uveden v písmenech a) a b) (dále jen „třetí stát“), a provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem na území třetího státu.


§ 2

        (1)  Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nevztahuje se tento zákon na provádění nemocenského pojištění, důchodového pojištění, penzijního připojištění se státním příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního pojištění, úrazového pojištění zaměstnanců a veřejného zdravotního pojištění2).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2  
§ 3 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 4 - Základní podmínky pro provozování činností v pojišťovnictví
§ 5 - Ochrana obchodní firmy
§ 6 - Další požadavky na provozování činností v pojišťovnictví
§ 7 - Řídicí a kontrolní systém
§ 8 - Důvěryhodnost fyzických osob
§ 9 - Důvěryhodnost právnických osob
§ 10 - Střet zájmů
§ 11 - Doklad o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání a praxi
§ 12 - Zánik funkce pro ztrátu důvěryhodnosti nebo z důvodu střetu zájmů
HLAVA II - PROVOZOVÁNÍ POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI
Díl 1 - Provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou
§ 13 - Povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou
§ 14 - Pojištění pojistného rizika v neživotním pojištění nad rámec uděleného povolení
§ 15 - Žádost o udělení povolení
§ 16 - Udělení povolení pojišťovně ve skupině
§ 17 - Oddělené řízení činností
§ 18 - Základní kapitál
Díl 2 - Změny v činnosti a orgánech tuzemské pojišťovny
§ 19 - Změna v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny a změna osoby v jejím orgánu
§ 20 - Zřízení pobočky na území jiného členského státu
§ 21 - Zřízení pobočky tuzemské pojišťovny na území třetího státu
§ 22 - Svoboda dočasně poskytovat služby
§ 23 - Informační povinnosti tuzemské pojišťovny v souvislosti se změnami v její činnosti
§ 24 - Změny v účastech
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Díl 3 - Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z jiného členského státu
§ 28 - Činnost pojišťovny z jiného členského státu na území České republiky
§ 29 - Povinnosti pojišťovny z jiného členského státu provozující pojišťovací činnost na území České republiky na základě práva zřídit pobočku
§ 30 - Povinnosti pojišťovny z jiného členského státu, týkající se provozování pojišťovací činnosti na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby
§ 31 - Další povinnosti pojišťovny z jiného členského státu provozující pojišťovací činnost na území České republiky
Díl 4 - Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu
§ 32 - Povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky
§ 33 - Podmínky provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky
§ 34 - Žádost o udělení povolení
§ 35 - Zvýhodnění
HLAVA III - PROVOZOVÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI
Díl 1 - Provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou
§ 36 - Povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou
§ 37 - Žádost o udělení povolení
§ 38 - Udělení povolení tuzemské zajišťovně ve skupině
§ 39 - Základní kapitál
§ 40 - Změny v činnosti tuzemské zajišťovny
§ 41 - Změna osoby v orgánu tuzemské zajišťovny
§ 42 - Změny v účastech
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Díl 2 - Provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z jiného členského státu nebo z třetího státu
§ 46 - Činnost zajišťovny z jiného členského státu na území České republiky
§ 47 - Činnost zajišťovny z třetího státu na území České republiky
§ 48 - Udělení povolení zajišťovně z třetího státu
Díl 3 - Provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovací účelovou osobou
§ 49 - Provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou
§ 50 - Zajišťovací účelová osoba
HLAVA IV - TECHNICKÉ REZERVY, FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ A SOLVENTNOST POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY
Díl 1 - Technické rezervy
§ 51 - Technické rezervy tuzemské pojišťovny
§ 52 - Technické rezervy pojišťovny z jiného členského státu a pojišťovny z třetího státu
§ 53 - Technické rezervy tuzemské zajišťovny
§ 54 - Technické rezervy zajišťovny z jiného členského státu a zajišťovny z třetího státu
§ 55 - Společná ustanovení k technickým rezervám
§ 56 - Stanovení výše pojistného a zajistného
§ 57  
§ 58  
Díl 2 - Tvorba a použití technických rezerv
§ 59 - Základní podmínky tvorby technických rezerv v životním pojištění
§ 60 - Rezerva na nezasloužené pojistné nebo zajistné
§ 61 - Rezerva na pojistná plnění
§ 62 - Rezerva na závazky Kanceláře
§ 63 - Rezerva na prémie a slevy
§ 64 - Vyrovnávací rezerva
§ 65 - Rezerva pojistného životních pojištění
§ 66 - Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů
§ 67 - Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
§ 68 - Rezerva pojistného neživotních pojištění
§ 69 - Jiná technická rezerva
Díl 3 - Finanční umístění
§ 70 - Skladba finančního umístění
§ 71 - Měna finančního umístění
§ 72 - Zvláštní ustanovení pro skladbu finančního umístění v životním pojištění
§ 73 - Společná ustanovení ke skladbě finančního umístění
§ 74  
§ 75 - Evidence finančního umístění
Díl 4 - Solventnost pojišťoven a zajišťoven
§ 76 - Disponibilní a požadovaná míra solventnosti
§ 77 - Garanční fond
§ 78 - Výše garančního fondu při souběhu pojišťovací a zajišťovací činnosti
§ 79 - Zvláštní ustanovení k solventnosti pojišťovny a zajišťovny
HLAVA V - ODPOVĚDNÝ POJISTNÝ MATEMATIK A ÚČETNICTVÍ POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY
§ 80 - Odpovědný pojistný matematik
§ 81 - Práva a povinnosti spojené s výkonem činnosti odpovědného pojistného matematika
§ 82 - Účetnictví, audit a uveřejňování údajů o činnosti
§ 83 - Mimořádný audit
ČÁST TŘETÍ - DOHLED V POJIŠŤOVNICTVÍ
HLAVA I - DOHLEDOVÁ ČINNOST ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 84 - Rozsah dohledu v pojišťovnictví
§ 85 - Předmět dohledu v pojišťovnictví
§ 86 - Výkon finančního dohledu
Díl 2 - Dohled nad činností tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny ve skupině
§ 87 - Základní ustanovení
§ 88 - Výjimky z dohledové činnosti
§ 89 - Operace v rámci skupiny
§ 90 - Informační povinnosti tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny ve vztahu k dohledu ve skupině
§ 91 - Součinnost orgánů dohledu
§ 92 - Osoba ve vedení pojišťovací holdingové osoby
Díl 3 - Pořádková pokuta
§ 93  
Díl 4 - Dohled na místě
§ 94 - Základní pravidla výkonu dohledu na místě
HLAVA II - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ČINNOSTÍ POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY
Díl 1 - Opatření k nápravě ve vztahu k činnosti tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny
§ 95 - Základní ustanovení
§ 96 - Snížení základního kapitálu
§ 97 - Předběžné opatření
§ 98 - Ozdravný plán
§ 99 - Zavedení nucené správy a její ukončení
§ 100 - Správce a jeho zástupce
§ 101 - Povinnosti správce
§ 102 - Pozastavení oprávnění k uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv a rozšiřování závazků již převzatých
§ 103 - Převod pojistného kmene
§ 104  
§ 105 - Převod pojistného kmene nebo jeho části v rámci členských států
§ 106 - Převod kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části
§ 107  
§ 108 - Převod kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části v rámci členských států
§ 109 - Informační povinnosti České národní banky
Díl 2 - Výkon dohledu ve vztahu k činnosti pojišťovny z jiného členského státu a činnosti zajišťovny z jiného členského státu na území České republiky
§ 110 - Výkon dohledu ve vztahu k činnosti pojišťovny z jiného členského státu
§ 111 - Výkon dohledu ve vztahu k činnosti zajišťovny z jiného členského státu
§ 112 - Oznámení o zavedení reorganizačního opatření nebo prohlášení úpadku
Díl 3 - Opatření k nápravě ve vztahu k činnosti pojišťovny z třetího státu a činnosti zajišťovny z třetího státu na území České republiky
§ 113 - Rozsah a obsah opatření k nápravě
§ 114 - Součinnost s orgány dohledu jiných států
§ 115 - Informační povinnosti
Díl 4 - Odnětí povolení
§ 116 - Odnětí povolení tuzemské pojišťovně a tuzemské zajišťovně
§ 117 - Odnětí povolení pojišťovně z třetího státu a zajišťovně z třetího státu
§ 118 - Společná ustanovení k odnětí povolení
HLAVA III - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 119 - Přestupky
§ 120 - Správní delikty právnických osob
§ 121 - Společná ustanovení k správním deliktům
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VE VZTAHU K PŘEMĚNĚ A LIKVIDACI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY  NEBO TUZEMSKÉ ZAJIŠŤOVNY
§ 122 - Přeměna tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny
§ 123 - Likvidace tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny
§ 124 - Likvidátor
§ 125 - Likvidace pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu
ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST
§ 126 - Mlčenlivost
§ 127 - Povinnost zachovávat mlčenlivost osob činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu a dalších osob
§ 128 - Výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 129  
§ 130  
§ 131 - Velká pojistná rizika v neživotním pojištění
§ 132 - Informační povinnost pojišťovny v případě pohromy
§ 133 - Výměna informací mezi příslušnými orgány dohledu
§ 134 - Informace poskytované Komisi Evropských společenství
§ 135 - Reklama
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 142  
Příloha č. 1 - Odvětví a skupiny pojištění
Příloha č. 2 - Rozdělení pojistných odvětví pro výkaznictví pojišťoven
Zavřít
MENU