269/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. srpna 2009 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 12. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
269

VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

        Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se mění takto:

        1.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Ustanovení části druhé této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech. Ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se podle vyhlášky postupuje, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU