219/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 066 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. července 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. září 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
219

ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o advokacii


Čl. I

        Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

    „1.
jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „domovský stát“), anebo jsou státními příslušníky jiného státu a jsou v některém z domovských států trvale usazeni, a“.

        2.  Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:


㤠2a

        Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; tím není dotčeno ustanovení § 18 odst. 2 a zvláštní právní předpisy upravující ustanovení advokáta soudem.“.

        3.  V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 1b a 1c zní:

       „b)  kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
    1.
v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice1b), nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o advokacii
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ  
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU