213/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. července 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 3. července 2009 Nabývá účinnosti: 20. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
213

VYHLÁŠKA
ze dne 3. července 2009,
kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem,
ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují slova „a zvěře ve farmovém chovu“.

        2.  V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „zvěře ve farmovém chovu,“ zrušují.

        3.  V § 2 písmeno e) zní:

       „e) hejnem – skupina drůbeže jednoho druhu a jedné kategorie, která je chovaná v jedné hale hospodářství a která se v této hale nachází současně,“.

        4.  V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:

       „i) halou – budova hospodářství, ve které je chováno hejno drůbeže,
       j)  hustotou osazení – celková živá hmotnost kuřat, která se ve stejném čase nachází v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU