197/2009 Sb.Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. května 2009 Nabývá účinnosti: 29. června 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
197

ZÁKON
ze dne 28. května 2009
o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

CERTIFIKACE VEŘEJNÝCH DOKLADŮ
S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI


§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji za účelem ověření pravosti a neporušenosti těchto údajů a jejich ochrany před neoprávněným přístupem.


§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) veřejným dokladem s biometrickými údaji (dále jen „veřejný doklad“) veřejná listina obsahující nosič dat s biometrickými údaji, v níž je uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která veřejný doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele,
       b) biometrickým údajem údaj o zobrazení obličeje a údaj o otiscích prstů rukou zpracovaný v nosiči dat,
       c) certifikátem kryptograficky zabezpečená datová zpráva, která spojuje identifikaci osoby s kryptografickými daty používanými pro ověření pravosti a neporušenosti biometrických údajů nebo oprávněnosti přístupu k biometrickým údajům,
       d) prvotním certifikátem certifikát vydaný na základě prokázání splnění certifikačních podmínek,
       e) následným certifikátem certifikát vydaný zjednodušeným způsobem na základě platného prvotního certifikátu; následným certifikátem se rozumí i certifikát vydaný na základě předcházejícího platného certifikátu,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - CERTIFIKACE VEŘEJNÝCH DOKLADŮ S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Působnost
§ 4 - Certifikát pravosti
§ 5  
§ 6 - Certifikát přístupu
§ 7 - Zneplatnění certifikátu
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o azylu
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§ 10  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
§ 11  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU