190/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

ZÁKON
ze dne 28. května 2009,
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě


Čl. I

        Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno d) zní:

       „d) dokumentem každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena,“.

        2.  V § 2 písm. e) se slovo „záznam“ nahrazuje slovem „dokument“.

        3.  V § 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

       „i) archivní pomůckou informační systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního fondu, archivní sbírky nebo jejich částí,“.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena j) až m).

        4.  V § 2 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

        5.  V § 2 písm. k) se slova „došlých a vzešlých“ nahrazují slovem „vzniklých“.

        6.  V § 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) až r), která znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU