188/2009 Sb.Vyhláška o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. června 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 10. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
188

VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu
a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)        Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)

       a) atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta,
       b) aprobační zkoušky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, na které se nevztahuje část sedmá zákona,
       c) závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu,
       d) postup ověření znalosti českého jazyka pohovorem.


ČÁST DRUHÁ

ATESTAČNÍ ZKOUŠKA


§ 2
Oborová atestační komise

        (1)  Atestační zkouška se koná před oborovou atestační komisí (dále jen „atestační komise“) zřízenou ministerstvem podle zákona. Atestační komise má nejméně 3 členy. U praktické části atestační zkoušky je přítomen nejméně 1 člen atestační komise a školitel akreditovaného zařízení. Členové atestační komise zvolí předsedu, který řídí jednání atestační komise a odpovídá za její činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - ATESTAČNÍ ZKOUŠKA
§ 2 - Oborová atestační komise
§ 3 - Přihláška k atestační zkoušce
§ 4 - Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky
§ 5 - Termín a místo konání atestační zkoušky
§ 6 - Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky
§ 7 - Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení od atestační zkoušky, odložení a opakování atestační zkoušky
ČÁST TŘETÍ - APROBAČNÍ ZKOUŠKA
§ 8 - Zkušební komise
§ 9 - Přihláška k aprobační zkoušce
§ 10 - Termín a místo konání aprobační zkoušky
§ 11 - Obsah, průběh a hodnocení aprobační zkoušky
§ 12 - Neúčast na aprobační zkoušce, odstoupení od aprobační zkoušky a její opakování
ČÁST ČTVRTÁ - POSTUP OVĚŘENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA
§ 13 - Postup ověření znalosti českého jazyka
§ 14 - Termín a místo konání ověření znalosti českého jazyka pohovorem
§ 15 - Obsah, průběh a hodnocení ověřování znalosti českého jazyka pohovorem
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU