174/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. června 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
174

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. června 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník


        Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se mění takto:

        1.  V nadpisu § 5 a 6 se v odkazu na paragraf zákona číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

        2.  V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)
výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,“.

        3.  V § 5 odst. 2 písm. d) se slovo „kohoutů“ nahrazuje slovem „ventilů“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU