168/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 051 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. června 2009 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 4. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
168

VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., a podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

        Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/2007 Sb. a vyhlášky č. 315/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „a ochrany podle předpisů o hromadných sdělovacích prostředcích“.

        2.  V § 2 odst. 2 písm. b) bod 5 zní:

    „5.
průmyslového vlastnictví a ochrany práv k odrůdám,“.

        3.  V § 2 odst. 2 písm. b) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:

    „6.
jiného duševního vlastnictví včetně ochrany před nekalou soutěží,“.
Dosavadní body 6 až 13 se označují jako body 7 až 14.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU