155/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. září 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
155

ZÁKON
ze dne 7. května 2009,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. I

        Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se odstavec  8 včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušuje.

        2.  V § 3 odst. 1 se slova „které vedou nebo mohou vést k“ nahrazují slovy „jejichž cílem nebo výsledkem je“.

        3.  V § 3 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.“.

        4.  V § 3 odst. 2 se slova „které vedou nebo mohou vést k“ nahrazují slovy „jejichž cílem nebo výsledkem je“.

        5.  V § 4 se na konci textu odstavce  1 doplňují slova „anebo výjimkou pro oblast zemědělství5).“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:
_______________________________
5)
Čl. 36 Smlouvy ES, Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění).“.

        6.  § 6 se zrušuje.

        7.  V § 7 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU