154/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2009 Nabývá účinnosti: 4. června 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
154

ZÁKON
ze dne 7. května 2009,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje


Čl. I
        V zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 66/2007 Sb., se za část čtvrtou vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7, 7a, 7b, 7c, 7d a 7e zní:

ČÁST PÁTÁ

EVROPSKÉ SESKUPENÍ
PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI


§ 18a

        (1)  Tato část upravuje v návaznosti na přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském seskupení pro územní spolupráci7) (dále jen „nařízení o evropském seskupení“) postup při schvalování účasti v evropském seskupení pro územní spolupráci (dále jen „seskupení“), při zřízení a registraci seskupení se sídlem na území České republiky a další související vztahy.

        (2)  Podle tohoto zákona nelze zřídit seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností podle čl. 12 odst. 2 nařízení o evropském seskupení.

        (3)  Název seskupení se sídlem na území České republiky musí obsahovat označení „Evropské seskupení pro územní spolupráci“ nebo zkratku „ESUS“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU