153/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

ZÁKON
ze dne 7. května 2009,
kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových

Čl. I

        V zákoně č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 160/2006 Sb., se za § 32 vkládá nový § 32a, který zní:

㤠32a
        (1)  Dnem 1. července 2009 přechází z Ministerstva financí na Úřad příslušnost hospodařit s majetkem, ke kterému
       a) vzniklo Ministerstvu financí právo hospodaření podle § 4 odst. 3 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, a s nímž je Ministerstvo financí k uvedenému dni příslušné hospodařit,
       b) vznikla Ministerstvu financí příslušnost hospodařit podle čl. I bodu 6 zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2003 Sb., a s nímž je Ministerstvo financí k uvedenému dni příslušné hospodařit, s výjimkou majetkových účastí v obchodních společnostech.
        (2)  Úřad jako příslušná organizační složka státu počínaje dnem uvedeným v odstavci  1 za stát vykonává práva a plní povinnosti a závazky týkající se majetku uvedeného v odstavci  1 anebo s tímto majetkem související, je za stát účastníkem smluvních vztahů, které se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí, a vystupuje za stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány v řízeních, která se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. II  
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU