133/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. května 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 201/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. května 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a nařízení vlády č. 130/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 8 odst. 1 se na konci věty prvé tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „nestanoví-li se v odstavci  4 jinak.“.

        2.  V § 8 odstavec  3 zní:

        „(3)  Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a zvláštního příplatku podle odstavce  4. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše, a právo na zvláštní příplatek podle odstavce  4 se posoudí samostatně.“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU